BELSOFT, s.r.o.


Prejdi na obsah

Software

Krátky popis ostatných software produktov :


Realitná agenda :

program pre realitné agentúry spravujúci evidenciu nehnuteľností, sledovanie zmluvných dohôd, vyhodnocovanie záujmu o nehnuteľnosť, tlač letákov, interných listov ...

Moduly aplikácie :
Evidencia nehnuteľností
Pred skončením zmluvy
Plánované obhliadky
Evidencia klientov
Tvorba reklamného letáku
Párovací modul
Fotogaléria

Evidencia nehnuteľností :
V module evidujete všetky typy nehnuteľností. Obsahuje tlačové zostavy na tvorbu interných a reklamných letákov. Každej nehnuteľnosti máte možnosť priradiť predávajúceho, záujemcov, fotky. Neoddeliteľnou súčasťou je aj filter, ktorý slúži na okamžité vyhľadanie konkrétneho typu nehnuteľnosti a tzv. „Párovací filter“ , ktorým vyhodnotíte záujem o vybranú nehnuteľnosť zo strany požiadaviek klientov

Pred skončením zmluvy :
Modul slúži na sledovanie zmluvných dohôd uzavretých na dobu určitú

Plánované obhliadky
Spracuje všetky obhliadky od dnešného dňa zoradené podľa času. Tento zoznam je možné vytlačiť pre každého pracovníka zvlášť

Evidencia klientov :
Obsahuje informácie o klientoch Vašej firmy. O každom klientovi si môžete viesť kompletné informácie typu : Názov firmy, meno klienta, pracovný úsek, kontakt, email, fax, mobil ... Každému klientovi je možné zadať neobmedzené množstvo požiadaviek spojených s automatickým vyhodnotením

Párovací modul :
Tu sa na jednom mieste sústreďuje ponuka a dopyt. Ide o tzv. vyhodnocovací modul, v ktorom sa nachádzajú všetky požiadavky (dopyt) klientov, ktoré sú automaticky porovnávané so všetkými evidovanými nehnuteľnosťami (ponukou)

Editor tlačových zostáv :
Slúži na tvorbu reklamného a dopytového letáku Ide o modul, v ktorom si môžete na základe Vašich predstáv navrhnúť vlastný reklamný a dopytový leták

Exportný modul :
Slúži na export ponuky, ktorú po stlačení jedného tlačídla automaticky zaktualizuje na Vašej internetovej stránke www.nazovvasejrealitky.sk

Vnútropodniková
požičovňa náradia :


aplikácia pre organizácie s vlastnou požičovňou náradia. Ponúka evidenciu náradia, klientov, výpožičiek. Umožňuje viesť o klientovi kompletné informácie typu: meno, pracovný úsek, kontakt, e-mail ...
Vnútropodniková požičovňa náradia je prehľadný a jednoduchý systém, ktorý prináša organizácii poriadok a kontrolu na pracovisku


Moduly aplikácie :
Evidencia náradia
Evidencia klientov
Modul výpožičiek


Evidencia náradia :
Slúži na evidenciu náradia vo Vašej organizácii. Umožňuje zakladať nové položky, editovať, pridávať na sklad vo forme kusov alebo sériových čísel. Každý kus je možné zo skladu odpísať alebo dať do opravy. Modul taktiež obsahuje informáciu o klientovi, ktorý má vybrané náradie zapožičané


Evidencia klientov :
Obsahuje informácie o klientoch – zamestnancoch , ktorý využívajú požičovňu náradia. O každom klientovi si môžete viesť kompletné informácie typu ako : Názov firmy, meno klienta, pracovný úsek, kontakt, email, fax, mobil ...


Modul výpožičiek :
Priradenie náradia klientovi sa realizuje v module výpožičiek. Obsluha je veľmi jednoduchá a rýchla. Pri zapožičaní náradia stačí vybrať klienta zo zoznamu a vybrať náradie ktoré si zapožičiava buď podľa názvu, kategórie alebo podľa sériového čísla. Každú klientskú kartu so zapožičaným náradím je možné vytlačiť


Zákazková pokladňa :


aplikácia určená na sledovanie činností a procesov prebiehajúcich počas samotnej výroby produktu. V tomto programe je činnosť chápaná ako určitý typ zákazky (napr. výroba vyzitky) a proces je rozšpecifikovaná činnosť (napr. sadzba, kovolist, tlač ...) Využitie v rôznych výrobných sférach (pečiatky, vizitky, reklama, nábytok...)

Moduly aplikácie :
Prijatie a odovzdanie zákazky
Voľné zákazky
Stav pred termínom
Modul klientov
Stav pokladne
Odovzdané zákazky
Rozpracované zákazky
Prehľad zákazníkov podľa obratu
Modul na výpočet výplat


Prijatie a odovzdanie zákazky :
V tomto module dochádza k podrobnej evidencii zákazky. Zákazku môžete zaregistrovať, odovzdať, alebo si môžete prezrieť všetky pripravené zákazky. Tento modul umožňuje veľmi prehľadnú evidenciu Vašich zákaziek

Voľné zákazky :
Tento modul umožňuje prehľad všetkých voľných zákaziek, s možnosťou rezervovať určitý proces zákazky, ktorý sa pracovník rozhodne vykonať. Voľné zákazky sú zákazky, pri ktorých určitý proces, prípadne celá činnosť nie je ešte zrealizovaná

Stav pred termínom :
Obsahuje informácie v akom stave je zákazka, na koľko percent je urobená, do kedy je termín odovzdania, atď...

Modul klientov :
Obsahuje informácie o klientoch Vašej firmy. O každom klientovi si môžete viesť kompletné informácie typu ako : Názov firmy, meno klienta, pracovný úsek, kontakt, email, fax, mobil ...


Stav pokladne :
Zobrazí informácie o finančnom stave Vašej pokladne.Obsahuje položky :
Prijaté zálohy – dnes
Prijaté zálohy – spolu
Prijaté zálohy – finančný tok záloh za dnešný deň
Prijaté zálohy – prírastok / úbytok v stave záloh
Prijaté zákazky dnes – počet
Prijaté zákazky dnes - v predbežnej cene spolu
Odovzdané zákazky dnes – počet
Odovzdané zákazky dnes - použité zálohy
Odovzdané zákazky dnes - doplatok od klientov
Odovzdané zákazky dnes - vrátené klientom
Odovzdané zákazky dnes - v konečnej cene spolu
Meškajúce zákazky – prvý deň
Meškajúce zákazky – druhý deň
Meškajúce zákazky – tri a viac dní

Odovzdané zákazky :
Zobrazuje prehľad všetkých odovzdaných zákaziek za určité obdobie


Rozpracované zákazky :
Zobrazuje všetky zákazky, ktoré neboli ešte odovzdané


Prehľad zákazníkov podľa obratu :
Zobrazí rebríček klientov, ktorí využívajú služby Vašej firmy. Rebríček je zoradený podľa obratov, ktoré boli vykonané vo Vašej firme

Modul na výpočet výplat :
Odhad výplat: V tomto prehľade si jednotlivý pracovníci po zadaní svojho prístupového hesla môžu pozrieť svoje výkony. Tieto výkony sú iba predbežné
Konečný stav výplat: Tento prehľad je prístupný iba na úrovni Majiteľ. V tomto prehľade sa výkony vypočítavajú na základe konečných cien zákaziekFakturácia :Požičovňa náradia :Personal Manager :


Home | O nás | Kartové systémy | Potlač kariet | Software | Galéria | Kontakt | Referencie | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu